Privacy Statement

Privacy wetgeving (AVG) 25 mei 2018.

 

 

4AnyBody neemt de privacy serieus.

We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, we zullen er op een eerlijke manier mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij verzamelen, wat we ermee doen en wat je rechten zijn.

 

Welke informatie verzamelen wij

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt door middel van het inschrijfformulier voor de communicatie met jou zoals e-mail, worden door ons bewaard.

 

Hoe bewaren wij je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door ons digitaal bewaard en het inschrijfformulier wordt opgeborgen op een locatie die niet voor derden toegankelijk is.

 

Wat doen wij met jouw gegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

Het bevestigen van een inschrijving

Het versturen van een factuur

Het beantwoorden van jouw vragen

Het versturen van een nieuwsbrief

 

Met wie delen wij je persoonsgegevens

Gegevens delen wij met andere trainers die werkzaam zijn bij 4AnyBody.

Omwille van een goede communicatie worden je persoonsgegevens gedeeld met de docenten die je lesgeven.

 

Gegevens worden niet gedeeld met derden

We zullen nimmer persoonsgegevens verstrekken aan anderen dan hier genoemd, tenzij je daar toestemming voor geeft. We verkopen geen persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens en communicatie

We bewaren je naam en mailadres voor onbepaalde tijd zodat wij je onze nieuwsbrief kunnen sturen. Bij elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je af kunt melden.

De andere persoonsgegevens verwijderen wij direct na opzegging.

 

Inzage in je gegevens en correctie

Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens die wij van jou bewaren.

Indien je je gegevens wilt inzien en/of corrigeren is dat altijd mogelijk, stuur daarvoor een mail aan info@4anybody.nl

 

Verwijderen van gegevens in ons bestand

Als je om welke reden dan ook je persoonsgegevens wilt verwijderen kun je een mail sturen aan info@4anybody.nl. Wij zullen dan direct jouw gegevens uit ons bestand halen.

 

Gegevens op ons website of Facebook verwijderen

Wij plaatsen foto’s van deelnemers en teksten over onze trainingen/lessen op onze website en op Facebook. Wij zullen er altijd voor zorgen dat dit op een respectvolle manier gebeurd. We plaatsen ook foto’s en teksten die jij, andere leden of trainers ons aanleveren. Als je bezwaar maakt tegen een foto of tekst, of je toestemming wilt beëindigen, kun je een mail sturen naar info@4anybody.nl. Wij zullen dan direct jouw gegevens verwijderen.

 

 

 

4AnyBody | De Huisweid 9, 1749 BK Warmenhuizen | 0617680480 | www.4anybody.nl | info@4anybody.nl |kvk 37134443

 

 

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Sport Abonnementen

(versie februari 2018)

 

1          Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Persoonsgegevens worden behandeld volgens de Privacy wetgeving (AVG)

25 mei 2018. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

 

2.        De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 2 maanden (ingaande de 1ste van iedere  maand).  Na het verstrijken wordt deze verlengd voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend.

Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per e-mail te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 

3         Het overeengekomen abonnementsbedrag zal middels automatische incasso worden geïncasseerd van het bankrekeningnummer waarmee u de eerste betaling via IDEAL heeft voldaan.  Het bedrag zal omstreeks de 1ste van elke maand worden afgeschreven.  4Anybody is bij wanbetaling rechtmatig bevoegd over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

 

4      4Anybody bepaalt op welke dagen en lessen/trainingen worden genoten volgens een rooster die te allen tijde door 4Anybody aangepast mag worden, doch met behoud van voldoende aanbod voor de leden. De openingstijden worden vastgesteld door 4Anybody. 4Anybody is altijd gesloten op officiële feestdagen.  4Anybody is gerechtigd jaarlijks zijn prijzen te indexeren. Nieuwe tarieven en aanpassingen in het rooster worden tijdig bekend gemaakt via de website. (www.4anybody.nl)

 

5       Wanneer u om medische redenen niet meer kan komen sporten,  kunt u het lidmaatschap tijdelijk stopzetten (medische stop). U dient dit direct schriftelijk te melden bij 4Anybody. Er wordt dan tijdelijk (tot herstel) niet geïncasseerd.

 

6          Bij inschrijving  betaald u geen administratiekosten/inschrijfgeld.

 

7        De deelnemer verklaart alle reglementen te zullen naleven; Respect voor elkaar.  Het gebruik van alcohol en stimulerende middelen binnen 4Anybody of het onder invloed zijnde van deze middelen, is ten strengste verboden. Directe verwijdering  en intrekking van lidmaatschap zal onherroepelijk daarop volgen. Van restitutie van eventueel betaalde contributie is hierbij geen sprake.

 

7           Adreswijziging, wijziging in e-mailadres of gewijzigde bankgegevens dient het lid onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan 4AnyBody.

 

9           4Anybody is nimmer aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen. Deelname aan lessen/trainingen/activiteiten en/of gebruik van de aanwezigen faciliteiten geschiedt op eigen risico.